Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Evropská Chenjiagou Taijiquan asociace (ECTA), se sídlem Polská 2400/1a, 12000 Praha 2, IČ: 26608880, zapsané u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L13173 pro prodej zboží a služeb (členství) prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.taojin.cz

1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Evropská Chenjiagou Taijiquan asociace (ECTA), se sídlem Polská 2400/1a, 12000 Praha 2, IČ: 26608880, zapsané u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.taojin.cz (dále jen webová stránka) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je právnickou osobou, či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

2. Uživatelský účet
2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím vždy považovány za správné.
2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek)
2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího

3. Uzavření kupní smlouvy
3.1 Veškerá prezentace umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení §1732 odst.2. občanského zákoníku se nepoužije.
3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení ceny. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícímu zasláno elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího

3.4 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

4. Cena zboží a platební podmínky
4.1 Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
– bezhotovostně na účet prodávajícího č. 2800379935 / 2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s.  (dále jen „účet prodávajícího“)
– bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate
– bezhotovostně platební kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro
– v hotovosti v místě určeném prodávajícím

4.2 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3 Případné slevy z ceny poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5. Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující má právo v souladu s ustanovením §1829 odst.1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí mít vždy písemnou formu.

6. Ochrana osobních údajů
Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

7. Zasílání obchodních sdělené a ukládání cookies
7.1 Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení §7 odst.2 zákona č. 480/2004 Sb., se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu. Svůj souhlas může kdykoliv odvolat.
7.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. Cookies na jeho počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. Cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas kdykoliv odvolat.

8. Doručování
Kupujícímu může být doručováno na jeho elektronickou adresu.

9. Závěrečná ustanovení
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: ECTA, z.s., Polská 2400/1a, Praha 2, E-mail: kolar@taiji.cz, telefon: 603 553225